Tria Space – споделени работни места в Бургас

Заявка за безплатен тест ден

  § 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  (1) Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат условията, при които СК ООД предоставя под наем работно пространство за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “работно пространство за споделено ползване” означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели (по-долу наричани „Клиенти”) могат да наемат единични или екипни работни места на дневна и месечна база, като работните места могат да се използват само за дейности, нормално извършвани в офис пространство, или отклоняващи се от това условие дейности, които са изрично уговорено в индивидуалния договор на Клиента („Договор за наем“).

  (2) Работните пространства се намират на адрес ул. Сердика 2А, ет. 2 и Даме Груев 2.

  (3) Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица.

  (4) За целите на тези Общи условия СК ООД ще бъде назовано накратко „Tria Space”.

   

  § 2 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

  (1) Tria Space предлага следните услуги: предоставяне под наем на работни места и самостоятелни офиси в пространства за споделено ползване, включително право за ползване на интернет (LAN и/или WiFi), зали за срещи и разговори, печатни и копирни услуги, заключващи се шкафчета за ценни предмети, както и пощенски адрес;

  (2) Tria Space предлага своите услуги в пакети (по-долу „Пакети”), определени в зависимост от вида включени услуги и срока на ползването им. Освен в изрично предвидените в тези Общи условия случаи, Tria Space предлага своите услуги единствено като част от посочените по-долу пакети и услугите не могат да бъдат предоставяни самостоятелно.

  Към датата на настоящите Общи условия Tria Space предлага следните Пакети:

  1. ДНЕВЕН ПОСЕТИТЕЛ

  (1) Включва правото на ползване на едно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство, както и право на неограничено ползване на безжичен интернет (WiFi), ограничено ползване на печатни и копирни услуги, зали за срещи и разговори за 1 календарен ден в рамките на официалното работно време на Tria Space.

  2. МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ

  (1) Включва право на ползване на едно или повече работни места (по избор на клиента според свободните места) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на интернет (WiFi и/или LAN); право на денонощен достъп от понеделник до петък; Пакетът е валиден за срок от 3 (три) месеца.

  3. РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО

  (1) Включва право на ползване на едно или повече работни места (по избор на клиента според свободните места към момента на сключване на договора) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на интернет (WiFi и/или LAN); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори  за срока на пакета; право на заключващо се шкафче за ценни вещи (според наличността към момента при сключване на договора); Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец.

  4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС

  (1) Включва правото на ползване на самостоятелен офис в споделеното пространство; право на неограничено ползване на безжичен и жичен интернет (WiFi и LAN); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги;  право на ограничено използване на конферентни зали и стаи за разговори  за срока на пакета; право на денонощен достъп 24/7; право на заключващо се шкафче за ценни вещи (според наличността към момента при сключване на договора);  Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец. Пакетна цена се определя на брой хора и на месечна база като всички условия за предоставяне на услугите от Tria Space и правата и задължения на страните се определят в допълнителен договор към настоящите Общи Условия.

  (2) Всяко едно работно място е оборудвано с: работна маса (бюро), стол, ток, осветление и безжичен интернет (WiFi).

   

  § 3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

  (1) Клиентите на Tria Space с пакет „ДНЕВЕН ПОСЕТИТЕЛ“ имат право на достъп до работното пространство в рамките на официалното работно време: понеделник – петък от 9:00 – 18:00 часа

  (2) Клиентите на Tria Space с пакет „МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ“ имат право на неограничен достъп от понеделник до петък до работното пространство посредством ключ/ чип. В тези случаи Клиентът е длъжен да спазва условията за достъп до сградата в извънработно време, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, които могат да бъдат установени от Tria Space или собствениците на сградата, в която се намира споделеното работно пространство.

  (3) Клиентите на Tria Space с пакети „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“имат право на неограничен 24/7 достъп до работното пространство посредством ключ / чип. В тези случаи Клиентът е длъжен да спазва условията за достъп до сградата в извънработно време, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, които могат да бъдат установени от Tria Space или собствениците на сградата, в която се намира споделеното работно пространство.

  (3) В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в §3(2) и (3) или действия в резултат на които са причинени допълнителни разходи на Tria Space във връзка, но и не само със сигурността или безопасността на сградата, Клиентът носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

  (5) Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Tria Space при загуба на ключ / чип за денонощен достъп.

  (6) При забавяне на дължими плащания от Клиента, Tria Space има право да ограничи или забрани достъпа на Клиента до офис площите на Tria Space.

   

  § 4 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  (1) Договорът за наем с Клиента се счита за сключен от датата на подписване на договор на хартиен носител.

  (2) Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на Tria Space – www.triaspace.bg. С подписването на Договора за наем и Приемо-предавателен протокол Клиентът декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договор за наем клиентът има правото да изисква от Tria Space да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски с това. В този случай Tria Space има право да изисква от Клиента да предостави, при подписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им.

  (3) Клиентът има право при подписване на Договора за наем да посочи деня, в който да заеме наетите от него места („Начална дата на наема”). Началната дата на наема може да бъде не по-рано от един работен ден от датата на сключване на Договора за наем и не по-късно от 1 (едни) месец от датата на сключване на Договора за наем.

   

  §5 ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  (1) Цените на предлаганите от Tria Space услуги се посочват в договора за наем, сключен между Клиента и Tria Space.

  (2) Цената за всички Пакети и Допълнителни услуги, се заплаща в пълен размер в рамките на 5 (пет) работни дни от Датата на издаване на съответната фактура.

  (3) Клиентът има право да заплаща дължимите суми чрез банков превод или чрез директен дебит. Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод или директен дебит са за сметка на Клиента.

  (4) При забава за плащане на дължимата цена в срока, посочен в §5(2) по-горе, Клиентът дължи лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Лихвата за забава е в размер на законната лихва. Заплащането на лихва за забава не изключва правото на Tria Space да търси обезщетение за реално претърпените вреди от забавеното плащане, в случай че същите надвишават размера на платената лихва за забава.

  (6) Tria Space си запазва правото да предлага допълнителни или индивидуални отстъпки на отделни клиенти или групи клиенти.

   

  §6 ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

  (1) При сключване на споразумение за пакети МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ, РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО И САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, Клиентът заплаща в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на договора, депозит в размер, определен както следва:

  -за Пакет МЕСЕЧЕН ПОСЕТИТЕЛ – депозит в размер на  30 (тридесет) лева за предоставянето на ключ/чип за достъп.

  – за договори за Пакет РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора.

  – за договори за Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора.

  (2) Депозитът, предоставен съгласно §6(1) по-горе, служи за обезпечаване на задълженията на Клиента за заплащане на всички дължими суми по сключения договор, включително, но не само, задължения за заплащане на наемна цена, цена за ползване на допълнителни услуги, задължения за обезщетяване или възстановяване на вреди, причинени от Клиента.

  (3) Депозитът по §6(1) се възстановява от Tria Space в срок от 5 (пет) работни дни от освобождаването от Клиента на заеманото от него работно място, като Tria Space има право да удържи от депозита всички, дължими от Клиента суми. Удържането на суми от депозита не освобождава Клиента от задължението да заплати пълния размер на дължимите суми, в случай че същият надхвърля размера на депозита.

   

  §7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  (1) Всяка една от страните има право едностранно да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие за пакет „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и тримесечно писмено предизвестие за пакет „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“ без значение от срока на договора.

  (2) Всяка една от страните има право едностранно да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие за пакет „РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО“ и тримесечно писмено предизвестие за пакет „САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС“ без значение от срока на договора.

  (3) Предизвестието за прекратяване на договор от страна на Клиента се счита за валидно, ако е подписано лично от Клиента или от надлежно упълномощен негов представител. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адреса на управление на Tria Space или изпратено по електронен път, което не изисква използването на квалифициран електронен подпис.

  (4) Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.

  (5) Tria Space има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Клиентът е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от Tria Space срок. Tria Space има право да развали всеки договор без предизвестие, с незабавно действие, в случай че Клиентът: (а) е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към Tria Space по тези Общи условия с повече от 20 (двадесет) календарни дни; (б) не е предоставил дължимия депозит съгласно §6(1) или (в) е в нарушение на §10 (2) по-долу.

   

  §8 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  (1) Tria Space обработва и съхранява лични данни за своите клиенти.

  (2) Със сключването на Договора за наем с Tria Space всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с Tria Space. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

   

  §9 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

  (1) При сключване на договор за Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, Клиентът има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварително съгласие на Tria Space. При сключване на договор за Пакет РАБОТНО МЯСТО В СПОДЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО, Клиентът има право да внася собствени техника и оборудване  в споделеното работно пространство.

  (2) Клиентът е длъжен да се съобрази с и да не възпрепятства провеждането на мероприятия в споделеното работно пространство, при уведомяване от страна на Tria Space, отправено не по-късно от 2 работни дни преди датата на мероприятието.

  (3) Клиентът няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с Tria Space договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на Tria Space.

  (4) Клиентът няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на Tria Space и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на Клиента.Tria Space има право като условие за извършване на промени в работното пространство да изисква от Клиента да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

  (5) Клиентът е длъжен след/ при изтичане на договорните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите когато Tria Space е дала изрично писмено съгласие за друго. Клиентът няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато Tria Space не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство.

  (6) Tria Space запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на сградата или на конкретно работно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Клиента. При възникване на такива обстоятелства Клиентът се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. Tria Space се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепятстваното ползване на заплатените от Клиента услуги. Всички възникнали разходи за клиента в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. Tria Space не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното място стане невъзможно.

  (7) Tria Space предлага на клиентите си на разположение техника (телевизори, монитори, проектори) и други мебели в напълно изправно състояние. Устройствата са редовно тествани за изправността им, тяхната функционалност се поддържа редовно и тяхното ползване от страна на клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Всяка неправомерна употреба е забранена. Повреди, възникнали в следствие от неправомерна употреба са за сметка на клиента.

   

  §10 ПОВЕДЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ИНТЕРНЕТ

  (1) Клиентът се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация. Клиентът е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет, чрез мрежата на Tria Space.

  (2) Клиентът е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено.

  (3) В случай на нарушение по §10(2), което е довело до настъпването на вреди за Tria Space, Клиентът е длъжен да обезщети Tria Space за всички причинени вреди, включително, но не само всички правни и други разноски, претърпени от Tria Space във връзка със защитената на нейните права и законни интереси.

   

  §11 ОТГОВОРНОСТ НА Tria Space

  (1) Клиентът има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Договора за наем, Клиентът декларира че е наясно, че работните места, с изключение на работните места, които се предоставят при Пакет САМОСТОЯТЕЛЕН ОФИС, се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне. Клиентът има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай че Tria Space не е получил възражение относно работно място от Клиента в рамките на Началната дата на наема се счита, че Клиентът е приел работно място в добро състояние и без забележки. Клиентът носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем.

  (2) Tria Space не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиент в рамките на сключен Договор за наем, освен в случаите когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на Tria Space, неин представител или служител. Във всички случаи, отговорността на Tria Space е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които Tria Space отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. Tria Space не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

  (3) Tria Space не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Клиент, както и в случаите на разпространение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Клиент. Клиентът е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от Tria Space.

  (4) В случай на нарушение от страна на Клиент, за което е ангажирана отговорността на Tria Space, Клиентът се задължава да обезщети Tria Space за всички вреди, претърпени от Tria Space в тази връзка. Клиентът са задължава да възстанови всички направени от Tria Space разходи включително, платени обезщетения и глоби, адвокатски разноски, държавни такси и всички, други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на Tria Space.

  (5) Tria Space не носи отговорност за съдържанието или състоянието на пратките, доставяни на Клиенти на адреса на Tria Space. Tria Space не носи отговорност в случай, че не може да получи кореспонденция адресирана до Клиента, поради изискване на подателя кореспонденцията да бъде връчена лично или на упълномощен представител. В този случай Клиентът е длъжен да осигури присъствие на упълномощен представител за получаване на съответната пратка.

  (6) Tria Space не носи отговорност за настъпили вреди за Клиента в резултат на хакерска атака или друг вид пробив в сигурността.

   

  § 12 НАПУСКАНЕ НА КЛИЕНТ

  (1) Клиентът се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от Tria Space вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети, клиентът се задължава да възстанови липсващите вещи, или да възстанови в предишния им вид повредените вещи.

  (2) При прекратяване на договора Клиентът е длъжен да освободи наетото от него работно пространство, както и да предаде на Tria Space всички ключове / чипове за достъп до работното пространство, включително всички копия, които е направил за себе си, в срок от 3 (три) дни от прекратяването на договора. Ако клиентът не изпълни това свое задължение или закъснее с определения му срок за изпълнение, Tria Space има право да обяви мястото му за свободно и да отстрани вещите му. Изоставени обекти ще се съхраняват от Tria Space за сметка на клиента, ако те не са премахнати, след отправено предупреждение.

  (3) Ако Клиентът не освободи работното пространство навреме, е длъжен да заплати на Tria Space обезщетение за срока на забавяне в размер на 30 лева всеки ден на забава.

   

  §13 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  (1) Tria Space има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. Tria Space се задължава да уведомява своевременно Клиента за направените промени. В случай че Клиентът не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Клиентът е приел съответните промени в Общи условия.

  (2) Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Клиент на Tria Space по силата или във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за наем се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Tria Space на Клиент се считат за валидно връчени, ако са (а) предоставени лично или (б) изпратени до адреса на кореспонденция на Клиента, посочен в подписания с него Договор за наем. С обявяването им на сайта на Tria Space и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство всички уведомления по §9(2) се считат за валидно връчени. Уведомяване на Клиента за дейности по §9(6) се извършва с обявяването им на сайта на Tria Space и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство като по този начин Клиентът се счита за уведомен.

  (3) Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

  (4) Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

  (5) В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Клиент. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок, нови законосъобразни такива, близки до интересите на двете страни.

  bg_BGBG